Op 20 juli 2017 werd de oproep ‘Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’ verstuurd, beter gekend als de oproep 1 gezin – 1 plan. De oproep wilde een antwoord bieden op de verhoging van het gebruik van het rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod, de verhoogde vragen aan de crisismeldpunten naar directe ondersteuning en de aanpak van de wachttijden, door in Vlaanderen 15 regionaal afgebakende samenwerkingsverbanden elk tot 1 miljoen euro structurele uitbreidingsmiddelen toe te kennen voor de versterking van het rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod. Sinds het voorjaar van 2019 zijn alle 15 samenwerkingsverbanden operationeel.

In juni 2020 verspreidde het agentschap Opgroeien een oproep voor de gebiedsdekkende uitrol van 1 gezin – 1 plan: in elke eerstelijnszone moet in de loop van 2021 een multidisciplinair team de jeugdhulpvragen snel en accuraat opnemen. De omslag naar een snellere, preventieve en meer samenhangende jeugdhulp is hiermee onherroepelijk ingezet.