We voorzien een extra versterking voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) van 5.600.000 euro. Deze uitbreiding dient voor het versterken van de basiswerking van de CGG voor de leeftijdsdoelgroepen kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Door te investeren in de basiswerking van de CGG willen we het aanbod verhogen, wachtlijsten verminderen en de kwaliteit van zorg en dienstverlening verbeteren.

We geven prioriteit aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen t.e.m. 23 jaar. Uit cijfers over de wachtlijsten van de CGG blijkt dat de druk op de kinder- en jongerenteams het hoogste is en de wachttijd de afgelopen jaren is toegenomen. Door prioritair in te zetten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen beogen we een zo groot mogelijke gezondheidswinst te realiseren. Daarnaast hebben we oog voor de noden bij volwassenen en ouderen. Sinds de start van de coronacrisis in maart is er om verschillende, uiteenlopende redenen extra nood aan bijkomende ondersteuning. Dit voor personen die inkomensverlies leiden of hun job verloren hebben, mensen die in hun directe omgeving worden geconfronteerd met verlies of een toename van eenzaamheid omwille van de genomen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In het bijzonder hebben we hierbij aandacht voor de medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector, mantelzorgers en kwetsbare ouderen. We erkennen ook de noden en uitdagingen rond psychische problemen bij ouderen en vragen er extra aandacht voor.